Provázanost fyzioterapie a logopedie pohledem logopedky s celostním přístupem Mgr. Martiny Kolmanové

Jana: Martino představ si, že jsi fyzioterapeutka, jaké otázky bys položila logopedce, aby Ti jednoduše odpověděla na souvislost mezi fyzioterapii a logopedii, tak aby to pochopil i laik?

Martina: Mohla bych ti na to napsat knihu, ale zkusím to stručně.

Jana: Je potřeba, aby dítě mělo plně rozvinutou hrubou motoriku k tomu, aby dobře mluvilo?

Martina: Ano, je to naprosto klíčové. Zjednodušeně lze říct, že řeč je pohyb. To samo o sobě říká, že pohyb těla ovlivní kvalitu řeči.

Jazyk je úzce propojený s kostrou, svaly a nervovými vlákny ostatních částí těla. Jazyk sám je tak při každém pohybu těla aktivní, tedy se ho účastní a každý pohyb těla ho rozvijí od samotného narození a už v prenatálním období.

To znamená, že tento pohyb ho ovlivňuje a také jazyk ovlivňuje pohyb těla samotného. Správný psychomotorický vývoj vytváří dobré podmínky pro kvalitní mluvní projev.

Jana: Jak se pohyb a jazyk ovlivňují?

Martina: Např. když ukloním hlavu na stranu, i přesto, že to vypadá, že jde o úklon hlavy, jazyk uvnitř dutiny ústní na tento pohyb reaguje /jemně se přitiskne k hornímu patru a zvýší se jeho aktivita na náklonné straně, a dokonce se stává přímým účastníkem tohoto pohybu tak, že když se hlava vrací do původní pozice, jazyk aktivně pomáhá zvednutí. To je jen malý příklad, kterých je daleko více.  A tak je to při dalších pohybech, jako je otáčení, úklon a další, lezení, poskoky, chůze… To znamená, že pokud pohybů těla dítě provádí málo, a nejsou kvalitně provedené, ovlivní to také pohyblivost jazyka samotného, a to ovlivní výslovnost.

Jazyk sám se může stát kompenzačním prvkem určité nestability a nezralosti pohybových funkcí. Např. Pokud dítě nestojí správně a pevně na ploskách a nemá dobře vyvinutou rovnováhu, uvolněnou šíji a kvalitně zapojené hluboké břišní svaly a střed těla, dostatečné svalové napětí – jazyk dítěte se může naopak napnout, různě naklánět, aby tyto nervnosti kompenzoval. Současně mu to brání v tom, aby pracoval uvolněně a správně. Teprve, když dítě posílí správné držení těla, jazyk se může uvolnit a tvořit správné mluvní pohyby pro jednotlivé hlásky. Jakékoli odchylky v psychomotorickém vývoji se odráží na kvalitě mluvních pohybů.

Správný psychomotorický vývoj vytváří dobré podmínky pro kvalitní mluvní projev.

Řeč je tvořena koordinací a plánováním mluvních pohybů, každé slovo má sled hlásek a tyto hlásky jsou tvořeny určitým sledem pohybů. Aby dítě umělo vyslovit hlásku a z hlásek slovo, potřebuje se naučit plynule a koordinovaně přecházet mezi jednotlivými pohyby a také si umět zapamatovat sled těchto pohybů a automatizovat. K tomu mu pomáhá kinestetická paměť a propriocepce. A ty se úzce rozvíjí ve vztahu k celkovému pohybu těla.

Řeč je také závislá na síle dechu a dechovém stereotypu a ta se odvíjí od funkce dechových svalů, nejen bránice samotné, ale také od svalového napětí. To, jak moc se dítě dokáže nadechnout a dechový proud využít pro vyslovení hlásky je dáno silou a koordinací i aktivním zapojením jednotlivých svalů.

Dnes již víme, že zásadním prvkem pro řeč je také rovnováha samotná a ta ovlivňuje nejen mluvní pohyby, ale také schopnost porozumění řeči a u dětí, které mají potíže se zpracováním sluchového podnětu pozorujeme současně potíže s hrubou motorikou a rovnováhou. Rovnováha je však úzce napojena na oční pohyby a také sluch.

Řeč je proto velmi úzce ovlivněna smyslovým vnímáním. Pokud dochází ke změně citlivosti – k vyšší nebo nižší citlivosti v oblasti smyslového vnímání, dítě se následně vyhýbá i pohybové aktivitě, a to omezuje kvalitu mluvních pohybů. Např. pokud dítě je citlivé na dotek, pak se nechce přitisknout k podložce a chodí po špičkách, to ovlivní funkci jazyka.  Nebo pokud dítě je citlivé na zvuky chrání se před nimi stažením svalů obličeje, krku, zátylku, a to ovlivní také mluvní pohyby. Pokud je citlivé na světlo, stahuje oční svaly a napíná svaly v oblasti krku, a to má následně vliv na pohyb jazyka. /těch příkladů je spoustu/.

Jana: Jaké orgány, části těla ovlivňují správný vývoj řeči a proč?

Martina:

  • Smyslové vnímání
  • Propriocepce
  • Rovnováha
  • Svalový tonus
  • Hrubá motorika
  • Jemná motorika
  • Kinesteze

Jsou-li tyto orgány, části těla ovlivňující řeč v nerovnováze, jak to může ovlivnit správné naučení řeči.

Cokoliv v nerovnováze se odrazí na řeči. Řeč v sobě zahrnuje nižší mozkové funkce a také vyšší zralé mozkové funkce, bez nadsázky potřebujeme celý mozek, abychom mluvily. Na řeči se odráží emoce a trauma, které ovlivní napětí v těle, a to ovlivní pohyb samotný.

Jana: Jak z pohledu logopeda je důležité propojení logopedie s fyzioterapií?

Martina: Fyzioterapeut pomáhá nastavit správné držení těla a aktivní zapojení svalů a zvýšení svalového napětí, které se přímo podílí na kvalitě mluvy.

Mgr. Martina Kolmanová